+45 98 42 34 11 advohorn@hornadvokater.dk

Forretningsbetingelser – Advokatfirmaet Horn

Advokatfirmaet Horns forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave, som Advokatfirmaet Nicolaj Horn påtager sig, medmindre andet aftales skriftligt.

Interessekonflikt

Ved modtagelse af en sag undersøger Advokatfirmaet Horn i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og kontorets egne interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt. Relevante forhold drøftes med klienten inden Advokatfirmaet Horn påtager sig opgaven.

Indhentelse af identitetsoplysninger

Advokatfirmaet Horn er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Kontoret er derfor i visse situationer forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra nye klienter samt klienter, som ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

Fortrolighed

Advokatfirmaet Horn er underlagt tavshedspligt i forhold til de oplysninger, som modtages i forbindelse med klientforholdet. Tavshedspligten gælder også efter sagens afslutning.

Honorar og betaling

Advokatfirmaet Horns honorar er baseret på det anvendte tidsforbrug, opgavens størrelse og kompleksitet, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven, om sagen er løst under tidspres eller har været af særlig hastende karakter, sagens værdi og omfanget af påkrævet specialviden.

Kontorets timepriser, som anvendes ved afregning efter medgået tid, oplyses i forbrugerforhold automatisk i forbindelse med fremsendelse af ordrebekræftelse.

Kørsel afregnes særskilt.

Advokatfirmaet Horn afholder som udgangspunkt ikke udlæg, hvorfor positive omkostninger opkræves inden de afholdes.

Udlæg afholdt af Advokatfirmaet Horn opkræves særskilt.

Klienten faktureres som udgangspunkt, når sagen er afsluttet, Advokatfirmaet Horn kan

afhængig af sagens karakter vælge at fakturere løbende.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato.

Klientmidler

Alle klientmidler, der betros Advokatfirmaet Nicolaj Horn håndteres i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og indsættes på klientkonto. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Indeståender på klientkonto er omfattet af det generelle loft på 100.000,00 EURO som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på Advokatfirmaet Nicolaj Horn samleklientkonto.

Advokatfirmaet Horn påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende

pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Advokatfirmaet Nicolaj Horn har klientkonto i Spar Nord Bank A/S. 
Spar Nord Bank 

Konto nr. 9006 458 7092544

CVR: 37362360

Klager

Eventuelle klager over Advokatfirmaet Nicolaj Horn salær eller adfærd kan indgives til Advokatnævnet. Advokatnævnets kontaktoplysninger er følgende:

Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K

Telefon 33 96 97 98

E-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Yderligere informationer om Advokatnævnet og indgivelse af klager findes på Advokatsamfundets hjemmeside her: http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Advokatfirmaet Nicolaj Horn og klient skal behandles med Retten i Hjørring som værneting med mindre andet aftales.

Advokat Nicolaj Horn er medlem af Advokatsamfundet og har tegnet forsikring i Codan.

Advokatfirmaet Horn
Danmarksgade 49
9900 Frederikshavn
+45 98 42 34 11
advohorn@hornadvokater.dk